Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Průmyslová bezpečnost, prevence závažných havárií

Průmyslová bezpečnostSpolečnost TLP poskytuje služby pro firmy, které vyrábějí, skladují a přepravují nebezpečné chemické látky. Nabízíme zpracování dokumentace a související konzultační a analytické služby v oblastech:

Zákon č. 224/2015 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií)

 • Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B
 • Posouzení rizik, identifikace, analýza a hodnocení rizik
 • Bezpečnostní zpráva
 • Bezpečnostní program prevence závažné havárie
 • Systém řízení bezpečnosti
 • Vnitřní havarijní plán
 • Plán fyzické ochrany objektu
 • Projednání dokumentace s kompetentními autoritami a úřady, účast na veřejném projednávání s cílem podpory a ochrany oprávněných zájmů zákazníka
 • Asistence při kontrolách

Průmyslová bezpečnost, funkční a procesní bezpečnost

 • Studie HAZOP (Hazard and Operability Study)
 • Vyšetřování havárií a nehod (příčiny, průběh, návrh opatření)
 • Audity bezpečnosti provozů a ochrany zdraví při práci (technologická rizika, bezpečnost práce, hygiena práce)
 • Návrhy a konzultace protihavarijních opatření
 • Havarijní karty rizikových zařízení
 • Havarijní informační systémy

Dokumentace ochrany před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

 • Stanovení zón s nebezpečím výbuchu
 • Zpracování dokumentace ochrany před výbuchem (DOPV)
 • Klasifikace prostorů (v případě nebezpečí výbuchu plynů a par, průmyslových prachů)
 • Protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3
 • Identifikace nebezpečí, specifikace ohrožení a posouzení rizika výbuchu (z hlediska pravděpodobnosti výskytu a trvání výbušné atmosféry, výskytu zdrojů iniciace, používaných látek, zařízení a procesů a předpokládaných účinků výbuchu)
 • Školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO)

Požární ochrana

Zajišťujeme komplexní servis v oblasti BOZP a PO:

 • Audit systému BOZP
 • Zpracování a aktualizace dokumentace BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců a managementu v oblasti BOZP
 • Prověrky BOZP
 • Technicko organizační činnosti v oblasti požární ochrany
 • Zpracování dokumentace požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Krizové řízení a plánování

Krizové řízení, povodně

Dlouhodobě se věnujeme krizovému řízení a plánování včetně implemetace informační podpory pro zpracování krizových a havarijních plánů.

 • Plán krizové připravenosti dle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) a nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
 • Plán krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury
 • Havarijní a krizové plány
 • Havarijní karty, operativní dokumentace
 • Plány akceschopnosti
 • Plány kontinuity provozu

Informační systémy

Informační systém OPTIZON

Společnost TLP vyvinula ucelenou sadu software a informačních systémů pro podporou krizového managementu.

Vývoj software a zákaznickou podporu převzala společnost TLP Solutions.