Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Digitální krizový plán

Klikněte pro větší rozlišení


Systematickým přístupem k zvládání rizika jsou připravovány nástroje podporující rozhodovací procesy krizových managerů. Informační podpora rozhodovacích procesů v oblasti krizového řízení a bezpečnosti společně s přípravou managerů jsou základem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací.

Digitalizovaný krizový plán se všemi přílohami je účinným nástrojem krizového a bezpečnostního managementu.
 

Co je to digitální krizový plán

 • Digitální krizový plán je aplikace (webová i lokální) obsahující geografické a textové informace potřebné k podpoře řešení krizových situací a mimořádných událostí. Plně odpovídá požadavkům krizové legislativy ČR.
 • Aplikace integruje data i z dalších informačních systémů podporujících plánovací a rozhodovací procesy krizového řízení.
 • Aplikace slouží i k operativnímu řízení.

K čemu DKP slouží a komu je určen

 • K podpoře procesů prevence, připravenosti, represe a obnovy při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Pomáhá nám nacházet řešení i v komplikovaných situacích.
 • K informační propojení všech úrovní krizového řízení - kraj, ORP, obec i složek IZS a dalších účastníků KŘ.
 • Je určen všem účastníkům krizového řízení s určenými přístupovými právy.
 • Je určen i veřejnosti, poskytuje dostatečné informace o ohrožení, prevenci i připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Jak funguje DKP, jaké jsou přednosti řešení

 • V DKP přistupuje uživatel k informacím v podobě HTML stránek prostřednictvím běžných internetových prohlížečů. Aplikace je uživatelsky velmi přátelská, k tomuto řešení přispěly stovky uživatelů povodňového i krizového plánu. Povodňový plán je součástí DKP, ale funguje i samostatně.Při práci v aplikací se jednoduše pohybujete mezi textovými i grafickými informacemi. V mapě se můžete dotazovat na jednotlivé objekty, z textových informací přecházíte do mapové části. Po krátkém zaškolení má uživatel velmi účinný nástroj krizového řízení.
 • Předností programu je jeho jednoduchost při užívání, správě a aktualizaci dat. MottoKlikněte pro větší rozlišení „Jednoduchá řešení bývají obvykle nejúčinnější“ je pro tuto aplikaci klíčové. Aplikace umožňuje pokládat otázky a nalézat na ně rychlé odpovědi. Správu aplikace mohou provádět přímo určení pracovníci krizového řízení,informatici poskytují odborný dohled a správu systému na serveru při jeho internetovém provozu. Další významnou předností je snadná přenositelnost a funkční spolehlivost, která je v krizových situacích mimořádně důležitá. Těchto vlastností je dosaženo tím, že je program s veškerými daty přímo spustitelný z CD / DVD bez jakékoliv předinstalace. V případě potřeby se z CD /DVD jednoduše překopíruje na libovolný počítač a ten se spustí.
 • Se snadnou přenositelností úzce souvisí možnost distribuce zpracovaného Krizového plánu krizovým štábům, složkám IZS, vybraným právnickým osobám. Těmto uživatelům se předá plně funkční CD / DVD včetně mapových služeb a ty jsou aktualizovány www službou. Velkou předností je i otevřenost systému. Zejména textová a mapová část aplikace DKP, jsou zcela otevřené uživateli, který může sestavit KP zcela podle svých představ a dostupných dat.
 • Předností aplikace je i relativně nízká cena a dlouhodobě poskytovaná podpora odborným týmem. Celý systém je navržen tak, aby kladl na uživatele minimální nároky a to včetně pořizovací ceny a provozních nákladů. plán opatření hospodářské mobilizace
 • .

Aplikace jako nástroj a co na to legislativaKlikněte pro větší rozlišení

 • Struktura odpovídá požadavkům legislativy, poskytuje potřebné údaje v souladu se zákonem č. 240 / 2000 Sb., o krizovém řízení a nařízením vlády č. 462 / 2000 Sb. a navazující legislativa. Velmi významná je i možnost integrace havarijního plánu kraje, zón vnějších havarijních plánů a vše dle příslušných legislativních aktuálních požadavků. Aplikace je univerzálním nástrojem rychlého zvládnutí požadavků krizového řízení. Součástí DKP jsou např. vzory jednotlivých formulářů a hlášení ve formátu doc , jednak soubory ve formátu pdf – metodiky, postupy, typové plány, scénáře řešení ,kamerové vstupy a pod.plán spojení

Integrace dat krizového řízení na úrovni kraje, ORP, obce

 • Digitalizovaná podoba krizového plánu vytváří vhodné prostředí pro sdílení a distribuci informací. Např. krizový stav-nebezpečí na teritoriu vyhlašuje hejtman. Na řešení vzniklé krizové situace se podílejí všechny úrovně státní správy a samosprávy. Proto je nutné sdílet určitou část informací (obecných i specifických). Komunikační infrastruktura podporuje řešení situace.

Co obsahuje textová část aplikace

 • Textová část aplikace zahrnuje veškeré údaje z krizového plánu a jeho příloh, např. analýzy ohrožení teritoria, složení krizového štábu, spojení, všechny katalogy opatření, typové plány, operační plány, atd. Součástí jsou i předpřipravené postupy a jejich dokladace při řešení vzniklé krizové situace.

Mapová část KP, jak ji využívámeKlikněte pro větší rozlišení

 • V mapové části jsou přehledně soustředěny údaje o lokalitách zdrojů ohrožení, včetně havarijních zón či záplavových oblastí, rozmístění sil a prostředků na teritoriu, evakuačních místech, apod. Mapy jsou v měřítku od 1:25000 až 1:3000. Součástí jsou i ortofotomapy.

Integrace dat z ostatních IS

 • Program integruje externí data z aplikací určených pro přípravu Plánů krizové připravenosti (např. školy, nemocnice) – dbf soubory prezentuje jako doplňující tabulky nad mapou.Integrován může být i ROZEX-Alarm (modelování havarijních projevů).

Jaké jsou další možnosti aplikaceKlikněte pro větší rozlišení

 • Součásti mapových podkladů DKP je silniční databanka spravovaná ŘSD, která zahrnuje informace nejen o jednotlivých silnicích všech tříd, ale i podrobnosti o mostech, podjezdech, železničních přejezdech, apod. Údaje lze použít např. při plánování evakuačních tras a řízení evakuace na teritoriu.

Závěrem

 • Nabízené řešení v přiměřeném čase umožní digitalizovat krizový plán kraje s funkcionalitou zabezpečující efektivní využívání tohoto nástroje. Je připravován i modul havarijního plánování a moduly samostatné přílohy KP. Tento nástroj může okamžitě sloužit všem složkám IZS v rámci krizového řízení z úrovně kraje, ORP i obce. Aplikace může být využívána i městskou policií, ale i Všemi dalšími účastníky krizového řízení. Např. Státní veterinární správou, Státní rostlinolékařskou správou a dalšími. S dodávkou jsou spojeny i služby odborné podpory. Toto komplexní řešení společnosti TLP vzniklo za spolupráce se společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o.