Úvod Produkty a služby Reference Kontakty

Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

 

1. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon o prevenci závažné havárie – zákon č. 224/2015 Sb., který se zrušuje zákon č. 59/2006 Sb.

Tento zákon mění limitní množství některých látek a zavádí i některé látky nové. V rámci těchto změn upozorňujeme, že každý provozovatel, má-li látky klasifikované jako N (nebezpečné životnímu prostředí) nebo ropné produkty, dusičnan draselný, výbušné látky či karcinogeny, tak musí do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona předložit nové oznámení a bezpečnostní program. Provozovatelé v B do 12 měsíců předloží bezpečnostní zprávu.

Jinými slovy – provozovatelé nakládající s látkami, u nichž došlo zákonem č. 224/2015 Sb. ke změně limitního množství, musí zpracovat návrh na zařazení a aktualizovat svou bezpečnostní dokumentaci.

Opis paragrafu, který tuto povinnost ustanovuje:

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 55

 • 1) Objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo skupiny B podle dosavadních právních předpisů se považují za objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo skupiny B podle tohoto zákona.
 • 2) Rozhodnutí vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů se považují za rozhodnutí podle tohoto zákona.
 • 3) Řízení zahájená a nedokončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • 4) Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo provozovatel objektu nebo zařízení podle dosavadních právních předpisů, pokud jsou v těchto objektech a zařízeních umístěny jmenovitě vybrané nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I v položkách 1 až 6, 32 a 34 nebo ostatní nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II ve skupinách 4, 5 a 9, je povinen splnit povinnosti uvedené
  • a) v §3,4 a 8 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  • b) v §10 odst. 1 a 5 do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • 5) Právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo provozovatel povrchového objektu nebo zařízení chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkališti, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny vybrané nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I a tabulce II [§ 1 odst. 3 písm. e)], je povinen splnit povinnosti uvedené
 • c) v § 3, 4 a 8 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
 • d) v § 10 odst. 1 a 5 do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Naše nabídka

Veškeré služby vyplývající ze Zákona č. 224/2015 Sb. Vám TLP nabízí provést v zákonných lhůtách a požadované kvalitě.

Navigace

Sekce průmyslové bezpečnosti